U bevindt zich in Verenigde Staten

Als dit niet klopt,

Regio

Land

Investeerdersprofiel

GEBRUIKSVOORWAARDEN

MET HET BEZOEKEN VAN ONZE WEBSITE (www.comgest.com) ACCEPTEERT U AUTOMATISCH DE GEBRUIKSVOORWAARDEN DIE HIERONDER STAAN BESCHREVEN. Houdt u er rekening mee dat deze voorwaarden kunnen veranderen. Indien u het niet eens bent met de gebruiksvoorwaarden, bezoek (een pagina van) de website dan niet. 

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 29 april 2020.

JURIDISCHE INFORMATIE

U bent momenteel verbonden met www.comgest.com, de algemene website van de Comgest Groep. (“de Website"). De Website wordt gepubliceerd door Comgest SA, een Franse naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van € 219.175, haar maatschappelijke zetel in Frankrijk, 75009 Parijs, Square Edouard VII 17 en haar registratie in het handelsregister van Parijs onder nummer 333 893 295.

Contact informatie: Telefoon: +33 (0)1 44 94 19 00; E-mailadres: info@comgest.com; BTW-nummer: FR85 333 893 295 en Website Beheerder (Directeur van de publicatie): Philippe Lebeau.

De Website wordt gehost door Microsoft Azure (www.windowsazure.com), een Franse vereenvoudigde naamloze vennootschap (SAS) met haar maatschappelijke zetel in Frankrijk, 92130 Issy-les-Moulineaux, Quai du Président Roosevelt 39. Het bedrijf is geregistreerd in het handelsregister van Nanterre onder nummer 327 733 184. Telefoon: +33 (0)9 70 01 90 90.

De Website is eigendom van Comgest S.A. en is de enige officiële Website van de Comgest Groep. Comgest SA samen met Comgest Asset Management International Ltd. en haar representative office in het Verenigd Koninkrijk, Comgest Deutschland GmbH, Comgest Benelux BV, Comgest Far East Ltd, Comgest Asset Management Japan Ltd, Comgest Singapore Pte Ltd en Comgest US LLC vormen de “Comgest Groep". Het doel van de Website is informatie te verstrekken over de beleggingsdienstverlening van de Comgest Group.

De Website biedt ook informatie over het assortiment van de Comgest Group, met name de in Ierland gevestigde ICBE’s (UCITS) beheerd door Comgest Asset Management International Ltd., een vermogensbeheerder gereguleerd door de Central Bank of Ireland (CBI) en de in Frankrijk gevestigde ICBE's (UCITS) beheerd door Comgest SA, een vermogensbeheerder met vergunning van de Franse Autoriteit Financiële Markten, de Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Comgest S.A. is geautoriseerd en gereguleerd door de AMF als vermogensbeheerder onder nummer GP90023 en is lid van de Franse Asset Management Association: Association Française de la Gestion Financière (AFG).

Het hoofdkantoor van de AMF is gevestigd in Frankrijk, 75082 Parijs Cedex 2, Place de la Bourse 17. Telefoon: +33 (0)1 53 45 60 00.

ACCEPTEREN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden gelden vanaf de datum waarop ze online worden gezet. Het bezoeken en gebruiken van de Website of de informatie en documentatie die via de Website worden aangeboden, impliceert onvoorwaardelijke acceptatie van de gebruiksvoorwaarden en naleving van de geldende wet- en regelgeving.

De gebruiksvoorwaarden zijn daarom bindend voor iedereen die de Website bezoekt, ongeacht of u slechts een gebruiker, een partner of potentiële investeerder bent. U bent dienovereenkomstig verantwoordelijk voor het zich vertrouwd maken met deze gebruiksvoorwaarden bij de eerste keer dat u verbinding maakt met de Website en voor het daarna regelmatig controleren van de gebruikersvoorwaarden.

INFORMATIE ALLEEN VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN

Alle gegevens en informatie op de Website worden alleen verstrekt ter informatie. De gegevens en informatie vormen geen uitnodiging, geen aanbod, geen beleggingsaanbeveling of beleggingsadvies door de Comgest Group om een beleggingsproduct te kopen of te verkopen of om deel te nemen aan een andere transactie en mogen daarom ook niet als zodanig worden ingeschat. De informatie op de Website vormt geen juridisch of fiscaal advies van de Comgest Group en heeft geen juridische of contractuele waarde.

De informatie op de Website is niet afgestemd op, of gericht op uw individuele situatie. U dient een fonds niet aan te kopen zonder eerst het Prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) te hebben gelezen. Houd u er rekening mee dat de fiscaliteit die van toepassing is op een belegging, afhankelijk is van de individuele omstandigheden van de belegger. Comgest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een beleggingsbeslissing die genomen is op basis van de informatie op de Website. De informatie, diensten en producten die op de Website worden gepresenteerd, kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

De producten en diensten die op de Website worden gepresenteerd, mogen alleen worden aangekocht in de rechtsgebieden waar ze zijn geautoriseerd om te worden aangeboden en verkocht. Het is niet de bedoeling om producten aan te bieden of te verkopen in landen of rechtsgebieden waar een dergelijke aanbieding of verkoop onwettig zou zijn onder de nationale wetgeving. Toegang tot de op de Website beschreven producten en diensten kan voor bepaalde personen of binnen bepaalde landen beperkt zijn. Comgest vraagt iedereen die mogelijk geïnteresseerd is om de producten of diensten die op de Website worden gepresenteerd aan te kopen, eerst informatie in te winnen over de regelgeving die in zijn of haar land van toepassing is, en in het bijzonder om advies in te winnen bij zijn of haar juridische, financiële en fiscale adviseurs.

WAARSCHUWINGEN

Alle producten op onze Website zijn onderhevig aan marktschommelingen en er kan geen garantie worden gegeven over hun toekomstige rendementen. De belegger wordt eraan herinnerd dat rendementen uit het verleden geen indicatie zijn voor toekomstige rendementen. Beleggen brengt risico's met zich mee, het kan zijn dat de waarde van de belegging niet stijgt of aanzienlijk in waarde daalt. De belegger kan het geïnvesteerde kapitaal mogelijk niet terugkrijgen. In het geval dat de referentievaluta van de belegger anders is dan de referentievaluta van het product, kunnen eventuele winsten harder stijgen of dalen, afhankelijk van wisselkoersschommelingen. Wisselkoersschommelingen kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde, de prijs of het inkomen van het product. Er kan geen garantie worden gegeven dat de producten de vermelde beleggingsdoelstellingen gaan behalen.

Alvorens een transactie aan te gaan, moet de belegger de aard, de kenmerken en de bijbehorende risico's van de gekozen beleggingsproducten of -diensten begrijpen en ervoor zorgen dat het gekozen beleggingsproduct of de geselecteerde diensten overeenstemmen met zijn of haar financiële situatie en beleggingsdoelstellingen en met de risico's die hij of zij bereid is te accepteren.

De producten worden niet beheerd aan de hand van een benchmark en er wordt niet geprobeerd een index te repliceren. Benchmarks worden alleen ter vergelijking genoemd en hebben betrekking op historische data.

Verwijzingen naar posities op ranglijsten en prijzen die in het verleden zijn behaald, zijn geen indicatie voor toekomstige posities op ranglijsten of prijzen.

Met uitzondering van de boekhoudkundige cijfers in de jaarrekening of tenzij anders vermeld, is op de boekhoudkundige informatie geen accountantscontrole toegepast.

GARANTIEVERKLARING

Hoewel we ervoor hebben gezorgd dat de informatie op de Website juist is, geven we geen enkele garantie of verklaring, expliciet of impliciet, dat de informatie juist, volledig of actueel is. De inhoud, inclusief eventuele meningen, is uitsluitend ter informatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U draagt het volledige risico van uw gebruik van de Website.

BEPERKING OP HET GEBRUIK

In geen geval mag de hierin opgenomen informatie, of een deel daarvan, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Comgest worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of gedistribueerd aan een derde persoon of entiteit in een land of jurisdictie die de Comgest-groep of een van haar beleggingsproducten zou onderwerpen aan eventuele registratievereisten binnen deze rechtsgebieden of wanneer deze als onwettig kunnen worden beschouwd. Elke entiteit die dit materiaal doorstuurt naar andere partijen, is volledig verantwoordelijk voor het waarborgen van de naleving van toepasselijke beleggingswetgeving in verband met de distributie ervan.

DE INFORMATIE DIE U VERSTREKT ALS U DE WEBSITE BEZOEKT MOET JUIST ZIJN

U moet het juiste beleggersprofiel en het juiste land van verblijf selecteren wanneer u deze webpagina's bezoekt. Het selecteren van een onjuist beleggersprofiel kan toegang bieden tot documentatie en informatie die niet voor u bestemd is, of betrekking hebben op fondsen die mogelijk niet beschikbaar zijn voor verkoop in uw land van verblijf.

Als er voor uw land van verblijf een eigen Comgest-webpagina is, dan selecteert u die webpagina.

Delen van de Website zijn NIET bedoeld voor staatsburgers of inwoners van de Verenigde Staten van Amerika of een "U.S. Person", zoals deze term is gedefinieerd in SEC Regulation S onder de Amerikaanse Securities Act van 1933. De toegang tot producten en diensten voor “U.S. Persons” is beperkt en producten zijn niet beschikbaar voor particuliere of niet-professionele beleggers.  

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het merk "Comgest" is een geregistreerd handelsmerk waarvoor Comgest S.A. exclusieve exploitatierechten heeft.

Elke reproductie, gebruik of weergave van het genoemde merk zonder voorafgaande toestemming van Comgest S.A. is verboden, volgens de bepalingen in de artikelen L713-2 en L713-3 van de Franse intellectuele eigendomscode (Code de la propriété intellectuelle).

De foto's die worden weergegeven op de Website van Comgest S.A. zijn beschermd met intellectueel eigendomsrecht. Elk ongeoorloofd gebruik van een of meer van deze foto’s is in strijd met de voorwaarden in de artikelen L335-2, L335-3 en volgende, van de Franse intellectuele eigendomscode.

Over het algemeen zijn de Website en haar onderdelen (de gegevens, inhoud handelsmerken, dienstmerken, video's, geluidsopnamen, slogans, metadata, logo's, grafische afbeeldingen, informatie over computerprogramma's, teksten, logo's, visuele identiteiten, animatie en stilstaande beelden en het formaat daarvan die op de Website verschijnen) eigendom van Comgest SA (en in voorkomend geval van haar partners en externe licentiegevers) en worden dienovereenkomstig beschermd door de bepalingen van de Franse intellectuele eigendomscode. 

Elke gedeeltelijke of totale weergave of reproductie, permanent of tijdelijk, in elektronische en/of papieren vorm, met behulp van eender welk proces (in het bijzonder het gebruik van framing), van een of meer elementen van de Website zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Comgest SA is verboden en komt neer op een daad van inbreuk die kan leiden tot burgerlijke en/of strafrechtelijke vervolging.

Afdrukken op papier zijn alleen toegestaan voor privédoeleinden die uitsluitend mogen worden gebruikt door degene die de kopie heeft gemaakt, volgens lid 2 van artikel L122-5 van de Franse wet op het intellectueel eigendom.

TOEGANG EN BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

Comgest S.A. behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de gehele of een deel van de Website tijdelijk of permanent te wijzigen of op te schorten voor onderhoudsdoeleinden of voor andere doeleinden, wat u uitdrukkelijk aanvaardt.

Comgest SA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor opschorting of onderbreking van de werking van de Website of als de Website niet beschikbaar of niet toegankelijk is, of voor slechte functionaliteit van de Website als gevolg van ongeschikte apparatuur, storingen bij uw internetprovider, overbelasting van het internet of andere reden.
U erkent dat u over de nodige vaardigheden, capaciteiten en technische middelen beschikt om de Website te bezoeken en te bekijken. U zult er ook voor zorgen dat elke persoon die toegang heeft tot de Website via uw internetverbinding kennis heeft genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze heeft aanvaard.

U erkent en gaat ermee akkoord dat vanwege de kenmerken en beperkingen van het internet het onmogelijk is om de veiligheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevensoverdrachten te garanderen. U zult alle passende maatregelen nemen om uw eigen gegevens, informatiesysteem en/of software te beschermen tegen inbraak of besmetting door een virus. U verbindt zich ertoe de Website niet frauduleus te openen of te blijven gebruiken of de werking van de Website te verstoren of te wijzigen, in het bijzonder door “Trojaanse paarden”, “logische bommen”, “wormen” of andere virussen of schadelijke software te introduceren die schade aan de Website kunnen veroorzaken.

HYPERLINKS

Comgest S.A. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor externe hyperlinks naar haar Website. Het instellen van hyperlinks naar de Website is toegestaan op voorwaarde dat vooraf een verzoek daartoe wordt verzonden. Dit kan per post naar: Comgest S.A., t.a.v. De marketingafdeling, Square Edouard VII 17, 75009 Parijs, Frankrijk of per e-mail aan: info@comgest.com.

De Website kan links bevatten naar websites van derden. Deze links worden uitsluitend ter informatie op onze Website geplaatst. Comgest S.A. garandeert op geen enkele wijze de inhoud, de kwaliteit of de volledigheid van dergelijke websites en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld. De aanwezigheid van een link naar een website van een derde betekent niet dat Comgest S.A. samenwerkingsovereenkomsten met die derde partij heeft ondertekend of dat zij de gepubliceerde informatie op een dergelijke website goedkeurt. Let op: het privacy beleid en de beveiligingsnormen van websites van derden kunnen afwijken van het beleid en de normen van Comgest S.A.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aanvullend beleid en wettelijke informatie is te vinden op de pagina Comgest-kantoren op de Website.

KLACHTEN

Als u een klacht heeft over de Website of over een dienstverlening van Comgest, kunt u deze schriftelijk, telefonisch of per e-mail indienen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons klachtenbeleid dat te vinden is op de pagina Comgest-kantoren op de Website.

TOEPASSELIJK RECHT

De Website is onderworpen aan de Franse wet en de jurisdictie van Franse rechtbanken.


1De handeling van het zich toe-eigenen van de inhoud van websitepagina's om deze via een hyperlink naar de eigen website over te brengen en de genoemde inhoud te laten lijken te behoren tot de eigen website.