U bevindt zich in Verenigde Staten

Als dit niet klopt,

Regio

Land

Investeerdersprofiel

COMGEST EXTERN PRIVACY BELEID

In dit beleid staat beschreven hoe uw Persoonsgegevens (zoals hierna gedefinieerd in sectie 1) door de Comgest-groep worden behandeld als beheerder van deze Persoonsgegevens.

De Comgest-groep1 (hierna 'Comgest') kan informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en overdragen die beschouwd kan worden als Persoonsgegevens onder de EU-verordening gegevensbescherming en de wetgeving van andere landen (voornamelijk Hong Kong, Singapore, Japan en de Verenigde Staten).

In dit privacy beleid staat beschreven welke gegevens we over u verzamelen, hoe we die gegevens verzamelen, voor welke doeleinden we deze gebruiken, wat de juridische grondslagen voor verwerking zijn, aan wie we de gegevens mogen vrijgeven, hoe u uw rechten kunt uitoefenen, wat de aanvullende voorwaarden zijn binnen specifieke rechtsgebieden en andere informatie die nodig is om een eerlijke en transparante verwerking van uw Persoonsgegevens te garanderen (zoals hierna gedefinieerd in sectie 1). Dit beleid heeft betrekking op zowel online als offline gegevensverzameling.

Let op: Comgest heeft een afzonderlijk privacy beleid voor werknemers en sollicitanten. Raadpleeg de carrièrepagina op de Comgest-website voor meer informatie.

BELANGRIJKE INFORMATIE IN HET KORT

 • De entiteiten van Comgest als gegevensbeheerder, verzamelen en gebruiken Persoonsgegevens die u verstrekt als onderdeel van uw interactie met ons, tezamen met aanvullende Persoonsgegevens die we verzamelen wanneer u zich registreert als klant en tijdens het verlenen van diensten aan u
 • De verzamelde Persoonsgegevens worden voornamelijk gebruikt om, op uw verzoek, marketing- en communicatiemateriaal aan u te verstrekken, om onze website te beheren en om onze verplichtingen uit hoofde van servicecontracten met klanten en toepasselijk recht na te komen. Alle doeleinden en juridische grondslagen voor dergelijke verwerking worden gedetailleerd beschreven in dit beleid.
 • U hebt rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Deze worden beschreven in sectie 6 van dit beleid. Voor meer informatie of vragen over deze rechten of over de verwerking van uw Persoonsgegevens door Comgest, kunt u een e-mail sturen naar dataprivacy@comgest.com.

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN  EN MET WELKE DOELEINDEN

De Persoonsgegevens die we verzamelen omvatten:

 • Contactgegevens - Wij verzamelen deze Persoonsgegevens om u te kunnen bereiken en/of om met u te kunnen communiceren. Via onze website kunt u Persoonsgegevens aan ons verstrekken. We kunnen de door u verstrekte gegevens gebruiken om de door u gevraagde informatie toe te sturen, om uw vragen te beantwoorden, om uw relatie met Comgest te verifiëren en om eventuele andere acties te ondernemen in verband met uw verzoek. Contactgegevens omvatten uw voor- en achternaam, geslacht (mevrouw/meneer), postadres, telefoonnummer, e-mailadres, functie en andere informatie die u online verstrekt.
 • Voorkeuren en interesses – Met deze informatie kunnen wij uw interesse volgen in onze dienstverlening en in beleggingsproducten die op onze website staan beschreven. Dit kunnen voorkeuren zijn op het gebied van contact, beleggingsproducten, taal en marketing.
 • Transactie- en servicegeschiedenis - Deze Persoonsgegevens zijn nodig om de door u gevraagde diensten te leveren en om geautoriseerde instructies te valideren. Dit kan informatie zijn over serviceaanvragen en -instructies, voltooide transacties en correspondentierecords, evenals mogelijke klachten.
 • Beveiliging - We gebruiken Persoonsgegevens om onze website, netwerksystemen en andere IT-middelen te beveiligen. Dit kan informatie zijn die we gebruiken om uw identiteit vast te stellen, informatie over uw IP-adres, uw geografische locatie, bronnen die u hebt bezocht en aanvullende gegevens (zoals inloggegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden).
 • Cookies – We gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën op onze website. Raadpleeg ons cookiebeleid op onze website (www.comgest.com) voor meer informatie.
 • Compliance en onderzoek - We verwerken Persoonsgegevens om te reageren op alle wettelijke, regelgevende of fiscale verplichtingen. Met name, als onderdeel van de verplichte verwerking van KYC (Know Your Customer) en AML (bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en het opleggen van financiële sancties) kan Comgest controles uitvoeren voordat een zakelijke relatie wordt aangegaan, maar ook tijdens de relatie. Comgest kan regelgevende autoriteiten assisteren bij het toezicht op en de opsporing en verificatie van transacties. Dit kunnen opnames zijn van alle correspondentie en communicatie tussen ons (inclusief inkomende en uitgaande telefoongesprekken, e-mails, instant messaging, sociale netwerken en andere soorten communicatie).

Als u dergelijke informatie niet met ons deelt, kunnen we ons contract met u mogelijk niet uitvoeren. Op het moment dat u Persoonsgegevens aan ons verstrekt, zullen wij u informeren dat dit noodzakelijk is en wat de gevolgen zijn voor onze relatie als u ze niet verstrekt.

2. WAT ZIJN DE JURIDISCHE GRONDSLAGEN VOOR HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Het rechtmatig verwerken van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op:

 • Uitvoering van een contract: Comgest moet uw Persoonsgegevens verwerken om een contract met u aan te gaan en uit te voeren of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract;
 • Verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de voor ons relevante wettelijke verplichtingen en regelgeving: Bijvoorbeeld bij het aanleggen van een klantendossier, IT-beveiliging, het verstrekken van vereiste gegevens aan de overheid of regelgever, het naleven van AML of vergelijkbare wettelijke verplichtingen;
 • Verwerking is noodzakelijk om de voor ons rechtmatige zakelijke belangen uit te oefenen of te behouden en onze belangen worden niet tenietgedaan door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden: Zoals bijvoorbeeld bij het beoordelen van nieuwe investeringen of zakelijke kansen, het beheren van juridische zaken, etc.; of
 • Verwerking is gebaseerd op de door u verleende toestemming: In dit geval zullen wij uw toestemming vragen voor een specifiek gebruik van uw persoonsgegevens  (bijvoorbeeld om u te voorzien van  marketing- en communicatiemateriaal).

3. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw Persoonsgegevens worden in de eerste plaats rechtstreeks door u aan ons verstrekt (bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website, via e-mails die u verzendt of via mondelinge informatie). Van tijd tot tijd kunnen we Persoonsgegevens over u ontvangen van derden, bijvoorbeeld andere klanten en zakelijke partners.

In sommige gevallen kunnen uw Persoonsgegevens indirect worden verzameld, bijvoorbeeld via telefoonlogboeken en -opnames en logboeken voor e-mail en internettoegang, indien en voor zover wettelijk toegestaan.

4. ONTVANGERS (DERDEN) VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Als het wettelijk is toegestaan, zouden we uw Persoonsgegevens op een need-to-know-basis, kunnen delen met entiteiten binnen Comgest, met onze relevante dienstverleners en/of met andere derde partijen, waaronder:

 • Entiteiten binnen Comgest (administratie van Client Relationship Management, teams belast met Investor Relations, Marketing en Rapportage, Systeembeheerders, Compliance, Juridische Zaken, IT en Accounting-teams);
 • Bedrijven die ons helpen bij marketing of klantenservice;
 • Bedrijven die aan ons IT-diensten verlenen, zoals hosting, ondersteuning en onderhoud van onze systemen of website;
 • Regelgevende instanties, de verzekeraars van Comgest, IT-beheerders, advocaten, accountants, consultants en andere professionele adviseurs;
 • Bedrijven die ons helpen bij het onderhoud, de verwerking of de dienstverlening van uw transacties of account(s), inclusief bedrijven die voor ons administratieve, boekhoudkundige, transfer agency, bewaarneming of bemiddelingsdiensten uitvoeren.

Waar deze derde partijen als gegevensverwerker optreden, voeren zij hun taken namens ons uit, volgens onze instructies en voor bovengenoemde doeleinden.

5. ZAL COMGEST UW PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EU/EER BRENGEN?

Zoals hierboven is beschreven, kunnen we uw gegevens zowel binnen Comgest als met leveranciers delen als dat nodig is voor onze dienstverlening aan u. We zullen er uiteraard voor zorgen dat uw Persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met dit beleid en alle toepasselijke privacyregels worden behandeld.

Overdracht van Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Sectie 5 is gebaseerd op dezelfde juridische grondslagen en voor dezelfde doeleinden zoals hiervoor uiteengezet in Sectie 1 en 2.

 

6. WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens, deze zijn: 

 • Het recht om inzage te hebben in Persoonsgegevens die Comgest over u bewaart, evenals het recht om rectificatie te vragen van Persoonsgegevens die onjuist, incorrect of onvolledig zijn;
 • Het recht om uw Persoonsgegevens te wissen voor zover de wet dit toestaat (bijv. zoals bepaald in artikel 17 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR));
 • Het recht om onze verwerking van uw Persoonsgegevens (dit geldt alleen voor het bewaren) onder specifieke omstandigheden te beperken; als uw Persoonsgegevens onderhevig zijn aan beperking, zullen wij deze alleen verwerken met uw toestemming, tenzij het nodig is voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of vanwege regelgeving;
 • Als uw Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming onder andere intrekken door op de link 'Beheer mijn abonnementen/afmelden' te klikken die u vindt in elke communicatie die u van ons ontvangt, zonder de wettigheid aan te tasten van de verwerking die gebaseerd was op uw toestemming van vóór uw intrekking.
   
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking:
  • Wanneer de verwerking plaatsvindt voor direct marketing-doeleinden, hebt u altijd het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking. Als u bezwaar maakt, mogen Persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden worden verwerkt.
  • Wanneer de verwerking is gebaseerd op rechtmatige grondslagen, hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. Als u bezwaar maakt, moeten we die verwerking stoppen, tenzij we kunnen aantonen dat er vereiste legitieme grondslagen zijn voor de verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden schaden, of als we de Persoonsgegevens moeten verwerken voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen via dataprivacy@comgest.com

7. HOE VEILIG ZIJN DE PERSOONSGEGEVENS DIE U VERSTREKT?

We implementeren fysieke, technische en administratieve beveiligingsstandaarden die zijn ontworpen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging, ongeautoriseerde toegang, vernietiging of schade.

We nemen maatregelen om de toegang tot uw Persoonsgegevens te beperken tot die personen die hiertoe toegang moeten hebben voor de doeleinden zoals vermeld in Sectie 1.

Echter, geen enkel internetverkeer is volledig veilig of zonder fouten. Wij maken u erop attent dat Persoonsgegevens verzonden via e-mail of via onze website (bijvoorbeeld via het contactformulier) mogelijk niet veilig zijn. U moet extra voorzichtig zijn voordat u besluit ons informatie te sturen via e-mail of via onze website. 

 

8. HOE LANG BEWAART COMGEST UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt, dit is meestal de periode waarin we een zakelijke relatie met u hebben. We kunnen uw Persoonsgegevens een langere periode bewaren, in geval van:

• wettelijke vereisten,
• een bepaling inzake verjaring,
• om juridische claims in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
• zoals anderszins toegestaan of vereist vanwege de wet.

We doen dit om ervoor te zorgen dat we een nauwkeurige registratie hebben van uw transacties in geval van klachten of claims, of als we verplicht zijn de Persoonsgegevens te bewaren in overeenstemming met wettelijke, fiscale en/of boekhoudkundige vereisten, of als het vereist is voor een juridisch proces, een wettelijke autoriteit of een andere overheidsinstantie die bevoegd is om het verzoek te doen.

9. AANVULLENDE VOORWAARDEN

DE LOKALE PRIVACYVERKLARINGEN DIE HIERONDER WORDEN BESCHREVEN ZIJN EEN AANVULLING OP HET PRIVACY BELEID VAN COMGEST en prevaleren in geval van inconsistentie.

A.  Voor gegevens die zijn verzameld in de EU/VK en/of door Europese entiteiten van Comgest2

 1. Zal Comgest uw Persoonsgegevens buiten de EU/EER/VK brengen? 
  • Sommige entiteiten, cliënten of leveranciers van Comgest kunnen zich buiten de EU/EER/VK bevinden in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden van uw Persoonsgegevens. Voor overdracht aan Comgest-entiteiten en derden buiten de EU/EER/VK, zullen we maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens hetzelfde beschermingsniveau krijgen als wanneer ze binnen de EU/EER/VK waren gebleven. Dergelijke maatregelen kunnen (zonder beperking) inhouden dat de gegevens worden doorgegeven aan een ontvanger a) in een land waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat het persoonsgegevens adequaat beschermt, b) die bindende bedrijfsvoorschriften heeft geïmplementeerd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, c) die standaard contractbepalingen heeft uitgevoerd die door de Europese Commissie zijn aangenomen.
  • In geval van overdracht buiten de EU/EER/VK hebt u het recht om aanvullende informatie te ontvangen, zoals details over het mechanisme waarmee uw Persoonsgegevens buiten de EU/EER/VK worden overgedragen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dataprivacy@comgest.com.
 2. Wat zijn uw aanvullende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens?
  • Met betrekking tot Persoonsgegevens die zijn verzameld binnen de EU/EER/VK en/of door Europese entiteiten van Comgest, hebt u het recht om alle Persoonsgegevens die u aan Comgest hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat en kunt u ons vragen alles door te geven aan derden indien dit technisch mogelijk is en onder specifieke omstandigheden;
  • U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw reguliere verblijfplaats, werkplek of plaats van vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving. De Franse toezichthoudende autoriteit kan bijvoorbeeld worden gecontacteerd via https://www.cnil.fr/fr/agir of per gewone post op CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Parijs - Cedex 07. Een lijst van de andere Europese toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming zijn beschikbaar op http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

B. Japan

U vindt het volledige privacy beleid dat van toepassing is op gegevens verzameld door Comgest Asset Management Japan Ltd via de volgende link: https://www.comgest.co.jp/privacypolicy/.

Let op: Comgest Asset Management Japan Ltd heeft een afzonderlijk privacy beleid voor werknemers en sollicitanten. U vindt het volledige privacy beleid voor werknemers en sollicitanten via de volgende link: https://www.comgest.co.jp/privacy/.

C. VS

Als geregistreerde entiteiten bij de Securities and Exchange Commission, handhaven Comgest US LLC en Comgest Asset Management International Limited dit privacy beleid in overeenstemming met de S-P-voorschriften

10. ALGEMEEN

Ons privacy beleid heeft geen betrekking op websites die niet van Comgest zijn, ook niet als u deze bezoekt via een hyperlink op onze website.

Het beleid dat we hier hebben beschreven, is van kracht vanaf 31 maart 2022, Comgest behoudt zich het recht voor om dit beleid naar eigen inzicht te wijzigen.


1Comgest Global Investors, S.A.S. is de houdstermaatschappij van de Comgest Groep, die zes asset management companies  omvat: Comgest, S.A. (Parijs), Comgest Far East Ltd (Hongkong), Comgest Asset Management International Ltd (CAMIL) (Dublin), Comgest Asset Management Japan Ltd (Tokio), Comgest Singapore Pte Ltd (Singapore) en Comgest US LLC (Boston). Comgest heeft ook de volgende service locaties: Comgest Deutschland GmbH (Düsseldorf), Comgest Benelux B.V. (Amsterdam), Comgest Australia Pty Ltd (Sydney), alsmede kantoren van CAMIL in Londen, Milaan en Brussel.
2De Europese entiteiten van Comgest omvatten Comgest S.A., Comgest Asset Management International Ltd met de kantoren van CAMIL in Milaan, Brussel en Londen, Comgest Deutschland GmbH en Comgest Benelux B.V.

Laatste update: 31 maart 2022
©2022 alle rechten voorbehouden.